ประกาศยกเลิกประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน เคลื่อนย้ายได้ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

เอกสารแนบ